Caută
Caută
Close this search box.

Advocacy

Lideri prin sport – Programul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale, un nou proiect al Special Olympics România

Sub sloganul ”EU POT!”, începând cu data de 1 februarie 2021, Fundaţia Special Olympics din România în parteneriat cu Asociația de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) și în colaborare cu Special Olympics Islanda derulează Programul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale, intitulat Lideri prin sport.

În cadrul acestui proiect, 60 de Sportivi Lideri (SL) cu dizabilități intelectuale din 15 orașe din România vor fi instruiți în tehnici de advocacy și leadership pentru a aborda autorități locale și pentru a solicita acces gratuit la baze sportive pentru antrenamente săptămânale și fonduri publice pentru organizarea de competiții sportive. Experiența Special Olympics arată că Sportivii pot fi adevărați Lideri și își pot susține și singuri cauza dacă primesc îndrumare și asistență pe parcursul acestui proces.

De asemenea, alte 75 de persoane cu dizabilități intelectuale (PDI) vor fi instruite în tehnici de auto-reprezentare în cadrul proiectului Lideri prin sport.

Se va forma Comitetul Sportivilor Lideri Special Olympics (CSLSO) cu misiunea de a prezenta drepturile acestei categorii de persoane și beneficiile practicării sportului de către acestea.

Tot în cadrul proiectului Lideri prin sport vor fi înființate 7 Cluburi Sportive cu Certificat de Identitate Sportivă (CSCIS), dedicate PDI, acestea urmând a fi implicate în activități alături de alte 8 cluburi existente.

Reprezentanții cluburilor sportive și ai Comitetului Sportivilor Lideri vor învăța de la organizația parteneră ASCDMSS și de la colaboratorii de la Special Olympics Islanda cum să facă demersuri de advocacy pentru a obține acces gratuit la baze sportive pentru antrenamente și cum să obțină fonduri de la autoritățile locale.

Un alt obiectiv al proiectului este crearea rețelei informale Comitetul Sportiv Național Special Olympics, cu rol de reprezentare a PDI și de punere în practică a legislației UE privind nediscriminarea în sport. În acest sens, CSNSO va facilita întâlniri cu factori de decizie, va oferi informații pentru cele 15 cluburi sportive, va conlucra cu Comitetul Sportivilor Lideri SO și cu ASCDMSS, cu scopul facilitării accesului persoanelor cu dizabilități intelectuale la baze sportive și la activități sportive dedicate.

Cele mai importante rezultate ale proiectului Lideri prin sport vor fi:

 • 60 de SL instruiți în tehnici de advocacy și leadership și participanți la întâlniri cu autoritățile locale și seminarii în comunitate pentru a se auto-reprezenta și pentru a-și sustine cauza;
 • 75 de PDI din 15 orașe consultate, informate cu privire la tehnici de auto-reprezentare și abordarea autorităților;
 • Se va forma Comitetul  Sportivilor Lideri SO;
 • 7 cluburi sportive cu Certificat de Identitate Sportivă înființate, 15 președinți de cluburi (incluzând 8 cluburi existente) instruiți și participanți la un schimb de experiență cu specialiști de la SO Islanda;
 • Conferința Națională „LIDERI prin SPORT” organizată, aducând împreună 90 de actori interesați de problematica sportului adaptat;
 • 15 competiții sportive locale, 2 regionale și 1 națională organizate de cele 15 cluburi sportive;
 • Reteaua informala Comitetul Sportiv Național SO este înființată, activități desfășurate în vederea creșterii accesului PDI din toată țara la baze sportive și fonduri publice și combaterii discriminării PDI în sport;
 • 675 de PDI implicate în activități de tip sportiv, de advocacy și auto-reprezentare.

Activitățile proiectului contribuie la incluziunea tinerilor, în particular a celor cu dizabilități intelectuale. Este știut că aceștia au limitări semnificative în funcționarea intelectuală (coeficient de inteligență <70) și în comportamentul adaptativ, fiind o categorie defavorizată. PDI formează cel de-al treilea cel mai numeros grup dintre persoanele cu dizabilități din România, 132.045 din totalul de 839.632. Proiectul propune activități care să crească abilitățile lor sociale, să le dezvolte capacitatea de auto-reprezentare și advocacy, activități care să îi scoată din izolare și să-i aducă în centrul comunităților din care fac parte, nu ca asistați social, ci ca Sportivi Lideri care știu și pot să își ceară drepturile.

Proiectul se desfășoară pe parcursul a 36 de luni și este implementat în 15 județe: Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, București-Ilfov, Vâlcea, Prahova, Sibiu și Timiș.

Proiectul Lideri prin sport este derulat de Fundaţia Special Olympics din România în parteneriat cu Asociația de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCMSS) și beneficiază de o finanțare în valoare de 236.088 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

*Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă

Atașăm spre consultare următoarele documente:

Anexa 7 alți participanți MAJORI. Click aici.

Anexa 7 beneficiari MAJORI. Click aici.

Anexa 7 beneficiari MINORI și participanți puși sub tutelă. Click aici.

Informare alți participanți. Click aici.

Informare beneficiari. Click aici.

ENG:

Leaders through Sports – Advocacy Programme for People with Intellectual Disabilities, a new Special Olympics Romania project

Starting from February 1st 2021, the Special Olympics Romania Foundation in partnership with the Association of Support for the Establishment, Development and Management of Sports Structures (ASCDMSS) are developing the Advocacy Programme for People with Intellectual Disabilities, project called Leaders through Sports, under the slogan „I CAN!”.

In this project, 60 Sports Leaders (SL) with intellectual disabilities from 15 cities in Romania will be trained in advocacy and leadership techniques in order to approach local authorities and to request free access to sports venues for weekly trainings and public funds for organizing sports competitions. The Special Olympics’ experience proves that Athletes can be real Leaders and can self-represent if they receive coaching and assistance during the process.

Likewise, in the project Leaders through Sports, another 75 People with Intellectual Disabilities (PID) will be introduced to self-representing techniques. They will constitute the Special Olympics Sports Leaders Committee (CSLSO) with the mission to represent the rights of People with Intellectual Disabilities and the benefits of practising sports.

Also, in this project 7 Sports Clubs with Sports Identity Certificate (CSCIS) dedicated to PID will be founded, making it possible for them to get involved in sports activities (as well as in 8 other already existing clubs).

The representatives of sports clubs and of the SO Sports Leaders Committee will learn from the partner organization ASCDMSS and from Special Olympics Iceland how to make advocacy steps in order to receive free access to sports venues for trainings and how to obtain funds from local authorities.

Another objective of the project is the building of the informal network Special Olympics National Sports Committee (CSNSO), with the role of representing PID and implementing the UE legislation regarding non-discrimination in sports. In this regard, CSNSO will facilitate meetings with decision makers, will provide information for the 15 sports clubs, will work together with the SO Sports Leaders Committee and with ASCDMSS, with the purpose to facilitate access for People with Intellectual Disabilities to sports venues and dedicated sports activities.

The most important results of the project Leaders through Sports will be:

 • 60 SL trained in advocacy and leadership techniques, and attending meetings with local authorities and community seminars in order to self-represent and support their cause;
 • 75 PID from 15 cities consulted, active in a SO Sports Leaders Committee and informed on self-representing techniques and ways to approach local authorities;
 • 7 sports clubs with Sport Identity Certificate founded, 15 club presidents (including 8 already existing clubs) trained and participating in an experience exchange with specialists from SO Iceland;
 • the National Conference „Leaders through Sports” organized, bringing together 90 people interested in the field of adapted sports;
 • 15 local, 2 regional and 1 national sports competitions organized by the 15 sports clubs;
 • the SO National Sports Committee founded, activities organized with the purpose to increase access of PID to sports venues and public funds and to fight against sports discrimination of PID;
 • 675 PID involved in sports, advocacy and self-representing activities.

The activities of the project contribute to youth inclusion, particularly for those with intellectual disabilities. It is well-known that PID have significant limitations in their intellectual abilities (IQ < 70) and in their adaptive behaviour, making them a disadvantaged group. PID are the third largest group of people with disabilities in Romania, 132.045 out of 839.632. The project proposes activities that will help increase their social abilities and develop their self-representing and advocacy skills. These activities could get them out of isolation and bring them to the forefront of their communities, not as socially assisted people, but as Sports Leaders that have the knowledge and capability to claim their rights.

The project has a duration of 36 months and is implemented in 15 counties: Arad, Bacau, Botosani, Brasov, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Bucuresti-Ilfov, Valcea, Prahova, Sibiu and Timis.

The project Leaders through Sports is implemented by the Special Olympics Romania Foundation in partnership with the Association of Support for the Establishment and Management of Sports Structures (ASCDMSS) and benefits from a 236.088 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information, visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at: https://activecitizensfund.ro.

*Working together for an inclusive Europe.

Fă diferența!

Alege cum vrei să donezi

*donația va fi făcută recurent în fiecare lună

Sari la conținut