Special Olympics România anunță începerea Programului de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale – Lideri prin sport

Distribuie:

Comunicat de presă

Special Olympics România anunță începerea Programului de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale – Lideri prin sport

București, 23 februarie 2021 – Fundaţia Special Olympics din România (FSOR) anunță începerea proiectului ”Lideri prin sport – Programul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale”, derulat de FSOR în parteneriat cu Asociația de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul este implementat în colaborare cu Special Olympics Islanda. Proiectul durează 36 de luni (1 februarie 2021 – 31 ianuarie 2024) și va ajunge în 15 județe din țară.

Scopul proiectului este de a forma persoane cu dizabilități intelectuale (PDI) în tehnici de advocacy, leadership și auto-reprezentare, care să constituie Comitetul Sportivilor Lideri Special Olympics pentru a aborda autoritățile locale și pentru a solicita acces la baze sportive pentru antrenamente și fonduri publice pentru organizarea de competiții sportive. De asemenea, se va coagula rețeaua informală Comitetul Sportiv National Special Olympics, cu scopul de a reprezenta persoanele cu dizabilități intelectuale (PDI) și de a milita pentru drepturile lor, de a întări capacitățile PDI și a îmbunătăți accesul lor la practicarea sportului.

Sub sloganul ”EU POT!”, proiectul ”Lideri prin sport” va sprijini 675 de PDI din 15 județe să își îmbunătățească starea de sanatate prin practicarea de activități sportive adaptate în mod regulat, să dobândească abilitățile necesare pentru a face advocacy și să devină parte a unor structuri sportive care să le reprezinte interesele pe plan local și national.

Accesul persoanelor cu dizabilități la facilități sportive este extrem de limitat în România, cu efecte asupra sănătății și incluziunii lor sociale. Autoritățile trebuie să le asigure condiții pentru practicarea sportului și să sprijine activitatea organizațiilor lor sportive. Totuși, realitatea ne arată că persoanele cu dizabilități intelectuale iau parte la activități sportive în mică măsură. Motivele țin de necunoașterea legislației de către unele PDI, lipsa unei forme de organizare pe plan local (de tipul cluburilor sportive), practica foarte redusă a auto-reprezentării (advocacy) și a conceperii unor planuri coerente de acțiune. Proiectul propune activități care să crească abilitățile sociale ale PDI, să le dezvolte capacitatea de auto-reprezentare și advocacy, activități care să îi scoată din izolare și să-i aducă în centrul comunităților din care fac parte, nu ca asistați social, ci ca Sportivi Lideri care știu și pot să își ceară drepturile” – a declarat Viorel Mocanu, Directorul Sportiv al Fundației Special Olympics România.

Cele mai importante activități ale proiectului ”Lideri prin sport”:

– 60 de Sportivi Lideri (SL) cu dizabilități intelectuale din 15 orașe din România vor fi instruiți în tehnici de advocacy și leadership și vor aborda autoritățile locale pentru a solicita acces gratuit la baze sportive pentru antrenamente săptămânale și fonduri publice pentru organizarea de competiții sportive.

– Alte 75 de persoane cu dizabilități intelectuale (PDI) vor fi instruite în tehnici de auto-reprezentare.

– Se va forma Comitetul Sportivilor Lideri Special Olympics (CSLSO) cu misiunea de a prezenta drepturile acestei categorii de persoane și beneficiile practicării sportului de către acestea.

– Vor fi înființate 7 Cluburi Sportive cu Certificat de Identitate Sportivă (CSCIS), dedicate PDI, acestea urmând a fi implicate în activități alături de alte 8 cluburi existente.

– Reprezentanții cluburilor sportive și ai Comitetului Sportivilor Lideri vor învăța de la organizația parteneră ASCDMSS și de la colaboratorii de la Special Olympics Islanda cum să facă demersuri de advocacy pentru a obține acces gratuit la baze sportive pentru antrenamente și cum să obțină fonduri de la autoritățile locale.

– Se va crea rețeaua informală Comitetul Sportiv Național Special Olympics, cu rol de reprezentare a PDI și de punere în practică a legislației UE privind nediscriminarea în sport. În acest sens, CSNSO va facilita întâlniri cu factori de decizie, va oferi informații pentru cele 15 cluburi sportive, va conlucra cu Comitetul Sportivilor Lideri SO și cu ASCDMSS, cu scopul facilitării accesului persoanelor cu dizabilități intelectuale la baze sportive și la activități sportive dedicate.

– Se vor organiza Conferința Națională „LIDERI prin SPORT” (care va aduce împreună 90 de participanți interesați de problematica sportului adaptat) și 15 competiții sportive locale, 2 regionale și 1 națională.

– 540 de PDI din 15 județe vor participa la antrenamente și competiții sportive adaptate.

– Proiectul se desfășoară pe parcursul a 36 de luni și este implementat în 15 județe: Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, București-Ilfov, Cluj, Constanța, Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Vâlcea, Prahova, Sibiu și Timiș.

Proiectul Lideri prin sport este derulat de Fundaţia Special Olympics din România în parteneriat cu Asociația de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCMSS) și beneficiază de o finanțare în valoare de 236.088 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

*Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants #LideriPrinSport #FSOR #HaiBRAVII #Advocacy

Despre Fundaţia Special Olympics din România

Există peste 200 de milioane de persoane cu dizabilități intelectuale în întreaga lume, din care aproximativ 130.000 în România. Special Olympics România își dorește, încă de la înființarea sa din 2003, să ajungă la fiecare dintre ei și familiile lor prin competiții, cursuri, evaluari ale stării de sănătate, evenimente de strângere de fonduri și prin soluții sustenabile pentru creșterea angajabilității persoanelor adulte cu dizabilități intelectuale.

Informații și fotografii despre Special Olympics România: www.specialolympics.ro,
https://www.facebook.com/specialolympicsromania, https://www.instagram.com/specialolympicsromania

Contact: Oana Grecea, PR & Comunicare, Tel: 0722 544 601, o.grecea@specialolympics.ro

Despre Asociația de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea și Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS)

Asociația a încheiat relații de parteneriat și colaborare cu peste 12 Federații Sportive și reprezintă interesele a peste 20 de Cluburi Sportive din mai multe județe și ramuri sportive. Cu ajutorul personalului specializat, ASDCMSS a asigurat consultanța de specialitate cu ocazia demersurilor care au avut drept rezultat înființarea a două noi Federații Sportive (Darts și respectiv Chanbara), fiind certificată de Ministerul Tineretului și Sportului ca structură în cadrul Sistemului Național de Educație Fizică și Sport din România.

Despre Special Olympics Islanda

SO Islanda sprijină integrarea socială prin sport a persoanelor cu dizabilități intelectuale organizând pe tot parcursul anului, antrenamente și competiții sportive dedicate persoanelor cu dizabilități intelectuale. SO Islanda este parte dintr-un organism similar ca organizare cu rețeua informală Comitetul Național Sportiv SO, are o bogată practică în advocacy, rezultatele fiind atât în domeniul sportului (acces la săli/terenuri/ baze sportive pentru PDI și antrenorii lor), cât și în cel al vizibilității PDI în comunități și la nivel național.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

ENGLISH VERSION:

Press release

Special Olympics Romania Foundation announces the start of the Advocacy Programme for People with Intellectual Disabilities – Leaders Through Sports

 Bucharest, February 22nd, 2021 – Special Olympics Romania Foundation (FSOR) announces the start of the project „Leaders Through Sports” – the Advocacy Programme for People with Intellectual Disabilities, developed by FSOR in partnership with the Association of Support for the Establishment, Development and Management of Sports Structures (ASCDMSS) with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The project is implemented in collaboration with Special Olympics Iceland, over the course of 36 months (February 1st, 2021 – January 31, 2024) and it will be available in 15 counties from Romania.

The aim of this project is to train people with intellectual disabilities (PID) in advocacy, leadership and self-representation techniques, to form the SO Sports Leaders Committee, in order to approach local authorities, to request access to sports venues for trainings and public funds for organizing sports competitions. Likewise, the informal network Special Olympics National Sports Committee (CSNSO) will be created, with the role to represent people with intellectual disabilities (PID) and to advocate for their rights, to reinforce their abilities and facilitate their access to sports.

Under the slogan „I CAN!”, the project „Leaders Through Sports” will support 675 PID from 15 counties to improve their health by regularly practising adapted sports activities, to aquire the necessary abilities for advocacy and to become part of sports structures that will represent their interests both locally and nationally.

„The access of people with disabilities to sports facilities is extremely limited in Romania, affecting their health and social inclusion. Authorities must provide for them proper conditions for practising sports and uphold the activity of their sports organizations. Still, facts prove that people with intellectual disabilities take part in sports activities to a small extent. Some of the reasons could be related to PID having no knowledge of the legislation, the lack of a local form of organization (such as sports clubs), the low practice of self-representation (advocacy) and of developing some practical action plans. The project proposes activities that will increase the social abilities of PID, develop their capacity to self-represent and advocate, activities that could get them out of isolation and bring them to the forefront of their communities, not as socially assisted people, but as Sports Leaders that have the knowledge and capability to claim their rights” – declared Viorel Mocanu, Sports Director of Special Olympics Romania.

The most important activities of the project „Leaders Through Sports”:

– 60 Sports Leaders (SL) with intellectual disabilities from 15 cities in Romania will be trained in advocacy and leadership techniques and will approach local authorities in order to request free access to sports venues for weekly trainings and public funds for organizating sports competitions.

– Another 75 people with intellectual disabilities (PID) will be trained in self-representing techniques.

– The Special Olympics Sports Leaders Committee (CSLSO) will be founded, with the mission to present the rights of this group of people and the benefits of having them practising sports.

– 7 Sports Clubs with Sport Identity Certificate (CSCIS), dedicated to PID, will also be founded and they will be involved in activities together with other 8 existing clubs.

– The representants of the Sports Clubs and of the Sports Leaders Committee will learn from the partner organization ASCDMSS and from the collaborators from Special Olympics Iceland how to advocate for free access to sports venues for trainings and how to gain funding from local authorities.

– The informal network Special Olympics National Sports Committee (CSNSO) will be created, with the role of representing PID and implementing the UE legislation regarding non-discrimination in sports. In this regard, CSNSO will facilitate meetings with decision makers, will provide information for the 15 Sports Clubs, will work together with the SO Sports Leaders Committee and with ASCDMSS, with the purpose to facilitate access for people with intellectual disabilities to sports venues and dedicated sports activities.

– The National Conference „Leaders through Sports” will be organized (which will bring together 90 participants interested in the field of adapted sports); also, 15 local sports competitions, 2 regionals and 1 national.

– 540 PID from 15 counties will participate in trainings and adapted sports competitions.

– The project takes place over the course of 36 months and is implemented in 15 counties: Arad, Bacau, Botosani, Brasov, Bucuresti-Ilfov, Cluj, Constanta, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Valcea, Prahova, Sibiu and Timis.

The project Leaders Through Sports is implemented by the Special Olympics Romania Foundation in partnership with the Association of Support for the Establishment, Development and Management of Sports Structures (ASCDMSS) and benefits from a 236.088 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information, visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at: https://activecitizensfund.ro.

*Working together for an inclusive Europe.

 About Special Olympics Romania Foundation

There are over 200 million people with intellectual disabilities in the world, out of whom approximately 130.000 in Romania. Special Olympics Romania aims, since its foundation in 2003, to reach every one of them and their families, through competitions, courses, health evaluations, fundraising events and through sustainable solutions to increase employment for adult people with intellectual disabilities. Information and photos about Special Olympics Romania: www.specialolympics.ro,
https://www.facebook.com/specialolympicsromania, https://www.instagram.com/specialolympicsromania

Contact: Oana Grecea, PR & Communications, Phone: 0722 544 601, o.grecea@specialolympics.ro

About the Association of Support for the Establishment, Development and Management of Sports Structures (ASCDMSS)

The association has partnerships and collaborations with over 12 Sports Federations and represents the interests of over 20 Sports Clubs from various counties and sports branches. With the help of specialized staff, ASDCMSS provided specialized consultancy for the endeavours that had as a result the foundation of two new Sports Federations (Darts and Chanbara), certified by the Ministry of Youth and Sports as a structural part in the National System of Physical Education and Sports in Romania.

About Special Olympics Iceland

SO Iceland supports social inclusion through sports for people with intellectual disabilities by organizing all year long trainings and sports competitions dedicated to people with intellectual disabilities. SO Iceland is part of a structure similar to the informal network of the Special Olympics National Sports Committee, has a rich advocacy experience, with results both in the sports area (access to halls, fields and venues for PID and their coaches), as well as in terms of visibility for PID  both in local communities and on national level.

 

About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

Fă diferența!

Alege cum vrei să donezi

*donația va fi făcută recurent în fiecare lună

Sari la conținut